Category Archives: KIT ĐỘC

THE AMAZING SPIDER-MAN – DLS 2016 & FTS

THE AMAZING SPIDER-MAN – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/rFid86J.png KIT 1 link: http://i.imgur.com/HFbgslv.png KIT 2 link: http://i.imgur.com/IJD2Q3s.png ———————————————————————– SPIDER MAN – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/fNgpGNJ.png KIT 1 link: http://i.imgur.com/k6S6pdM.png

SIÊU NHÂN DEKA (S.P.D) – DLS 2016 & FTS

 SIÊU NHÂN DEKA (S.P.D) – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/WupvAGC.png KIT 1 link: http://i.imgur.com/yK2jB73.png KIT 2 link: http://i.imgur.com/RaAFu43.png KIT 3 link: http://i.imgur.com/MlTy5Al.png KIT 4 link: http://i.imgur.com/baWtQ2l.png KIT 5 link: http://i.imgur.com/u8Ba8bw.png  

GAO RANGERS – DLS 2016 & FTS

GAO RANGERS – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/Tpmuer4.png KIT 1 link: http://i.imgur.com/3TAz3dz.png KIT 2 link: http://i.imgur.com/zXa5kOJ.png KIT 3 link: http://i.imgur.com/CWZCV1K.png KIT 4 link: http://i.imgur.com/9tISzbZ.png KIT 5 link: http://i.imgur.com/Ne1PMGx.png KIT 6 link: http://i.imgur.com/CAk0YIG.png

SIÊU NHÂN CUỒNG PHONG – DLS 2016 & FTS

 SIÊU NHÂN CUỒNG PHONG – DLS 2016 & FTS LOGO 1 link: http://i.imgur.com/7rGUVWb.png KIT 1 link: http://i.imgur.com/m8UQAmT.png KIT 2 link: http://i.imgur.com/ucDiCkl.png KIT 3 link: http://i.imgur.com/457Ecka.png KIT 4 link: http://i.imgur.com/QZ40mKz.png KIT 5 link: http://i.imgur.com/JDGoM3p.png KIT 6 link: http://i.imgur.com/pj4POD6.png KIT 7 link: http://i.imgur.com/7yuvSlw.pn